Wolne Elektrony

 
     Grupa „Wolne Elektrony” przeznaczona jest dla dzieci z diagnozą Zespołu Aspergera, w wieku 6-7 lat oraz dzieci wysoko funkcjonujących, przejawiających różne trudności społeczne. Grupa przeznaczona jest maksymalnie dla sześciorga dzieci, z którymi na co dzień pracuje trzech nauczycieli – terapeutów.
     Głównym zadaniem grupy jest rozwijanie umiejętności społecznych, dlatego wszyscy uczniowie uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych, a nabywane przez nich zdolności ćwiczone są w codziennych sytuacjach przedszkolnych oraz licznych wyjściach i wycieczkach.
    Grupa "Wolne Elektrony" realizuje program ,,zerówki”. Każdy z uczniów objęty jest Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym (IPET) oraz w miarę potrzeb uczestniczy w indywidualnych zajęciach psychologiczno – pedagogicznych, mających na celu przezwyciężanie własnych trudności. Wszystkie dzieci są również objęte opieką logopedyczną oraz zgodnie z potrzebami uczestniczą w zajęciach integracji sensorycznej.
    Dzięki małej liczebności grupy, terapeuci mogą skupić się na indywidualizacji toku nauczania oraz zapewnić uczniom warunki do możliwie najpełniejszego rozwoju.